Caroline, Surf City, NJ

2014

digital c - print

22” x 29”

© Robert Brush